வினோபா பாவே - எழுவோம் ஒளி துலங்கதனக்குச் சீடனாய் வந்து தனக்கே குருவானார் என்று காந்தியடிகள் அவர்களால் சொல்லப்பட்ட வினோபா பாவே அவர்கள், சிறையில் ஆற்றிய கீதை உரை காலத்தில் நிலைக்கும் படைப்பு.


http://www.vinobabhave.org/index.php/books/group1-2/tamil


இங்கு மின்னணுப் பதிவாகப் படிக்கலாம்.


எழுவோம் ஒளி துலங்க, ஏனெனில் அதுவும் நம் இயல்பு.

காம்ராஜ் சுந்தரம்


#காம்ராஜ்சுந்தரம்

#sarvahleagueriseandshinetamil


போட்டோ : thehindu.com

4 views0 comments