பக்தி பக்தியாய் இருக்க

இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி.

எழுவோம் ஒளி துலங்க, ஏனெனில் அதுவும் நம் இயல்பு. ஆகஸ்ட் 11,2020.
#kamrajsundram

#காம்ராஜ்சுந்தரம்

#sarvahleagueriseandshinetamil

3 views0 comments